Muggsopp

 

Muggsopp og dens skadelige metabolitter hentet fra fuktige materialer.

 

I 2015 ga Folkehelseinstituttet ut en ny rapport som fastslår at muggsopp kan føre til utvikling av sykdommer og lungekreft. Enkelte muggsopp-arter skader vevet i nyrer, lever og lunger (sitat: veterinærinstituttet i Oslo.)

 

"Toksikologiske undersøkelser, innhentet fra "in vitro" og "in vivo" studier støtter disse funnene, som viser forekomsten av flere ulike inflammatoriske og toksiske responser, etter utsettelse for mikroorganismer isolert fra fuktige byggninger. Dette inkluderer deres sporer, metabolitter og bestanddeler."

 

-WHO (verdens helseorganisasjon) om Dr. Ritchie Shoemakers funn i studier av personer som er syk av muggsopp.

 

Har du muggsopp i huset ditt drar du med deg giftstoffene og gassene dens med deg ut i samfunnet fra klærne dine, huden og håret. Når du lufter muggsopp-huset ditt slipper du ut stormer av sporer, allergener, toksiner (myco-, nevro-,afla-, ochra- og/eller endotoksiner), inflammagener m.m. til dine naboer og forbi-passerende. Du lukter det ikke selv da muggsopp har en tendens til å bedøve luktesansen din, på samme måte som dersom du røyker.

 

 

Det er oppdaget tusenvis av muggsopparter rundt om i verden. De har bare klart å registrere og forsket nærmere på noen av dem, og alle er ikke klassifisert som farlige.

 

 

Alle giftige muggsopparter er påvist å være patogene, altså deres protein-oppbyggning er meget likt vår egen kropps byggestener. Dette gjør at den har evnen til å etterligne og endre menneskelig DNA. Dette kan føre til permanente nevrologiske, patologiske, immunologiske skader hos oss mennesker.

 

Tidligere forskning har konsentrert seg om selve muggsoppen og dens sporer, men nyere forskning har funnet ut at selve det fuktige materialet er det som er farlig. Lenge før muggsoppen i det hele tatt vises dannes det giftstoffer som er skadelig for mennesker og dyr i selve det fuktige materialet. Fukt er dermed klassifisert som farlig i det det danner seg i byggningsmaterialet på huset ditt og ikke tørker opp innen 2 dager. Dette være seg kondens, vannlekasje og gjelder selv ved "rent vann".

 

 

I Norge i dag finnes det ikke et sikkert tall på hvor i Norge og hvor mange hus i Norge som har fukt-problematikk. Antagelsene fra eksperter varierer fra 25- 70 % hva angår den generelle bygningsmassen (offentlige så vel som private)og fuktproblematikk. Selv nye hus blir solgt med ferdig fukt-skade i.

 

Det antas at et av de største årsakene til dette er måten husene våre er bygd i forhold til fuktig klima både i forhold til forhindring av fukt og muligheten for utbedring etter at skaden har skjedd.

Det eksisterer en uenighet i fagmilljøene angående bruk av materialer og bygging av såkalte tetthets-hus, bruken av forskjellige typer ventilasjons-anlegg osv.

Det som fagmiljøene ikke er uenig om er at muggsopp helt og holdent er et menneskeskapt problem og kan med de rette tiltak forhindres .

 

Hva er det i fuktige materialer som gjør oss syke?

 

Sopp

Er en encellet eller flercellet organisme. Sopp kan være sanne patogener som forårsaker infeksjoner hos friske personer, eller de kan være opportunistiske patogener som forårsaker infeksjoner hos immunsupprimerte personer.

 

Muggsopp

Muggsopp refererer til flere typer sopp som vokser i filamenter og som reproduserer seg ved å danne sporer. Muggsopp kan vokse innendørs eller utendørs, og trives i varme og fuktige miljøer. Muggsopp kan finnes i hovedsak i alle klimaer eller sesonger.

De vanligste typer muggsop som finnes innendørs inkluderer Cladosporium, Penicillium, Alternaria, og Aspergillus. Stachybotrys chartarum (også kjent som Stachybotrys atra og noen ganger referert til som "svartsopp") er en grønn-svart mold som også kan finnes innendørs. Stachybotrys vokser på husholdningenes overflater som har høyt cellulose innhold, for eksempel tre, sponplater, gipsplater, papir, støv og lo.

 

Muggsopp reproduseres ved å danne ørsmå sporer som ikke er synlig for det blotte øye. Muggsoppsporer er svært hardføre og kan overleve under forhold der muggsopp ikke kan vokse, for eksempel i tørre og tøffe miljøer. Disse sporene reiser gjennom utendørs og innendørs luft. Når muggsporer lander på en flate der er fuktighet til stede, kan formen begynner å vokse.

 

Derfor kan det å vaske innemiljøet og klær med f.eks. hydrogenperoksid eller andre mugghemmende midler være gunstig som forebyggende tiltak.

 

Sporer

Ørsmå sporer som ikke er synlige for det blotte øye produsert av muggsopp. Muggsoppsporer er svært hardføre og kan overleve under forhold der muggsopp ikke kan vokse, for eksempel i tørre og tøffe miljøer. Disse sporene reiser gjennom utendørs og innendørs luft. Når muggsporer lander på en flate der er fuktighet til stede, kan formen begynner å vokse.

Derfor kan det å vaske innemiljøet og klær med f.eks. hydrogenperoksid eller andre mugghemmende midler være gunstig som forebyggende tiltak.

 

Mykotoksiner

Giftige kjemikalier som er tilstede på sporer og små fragmenter av mugg og sopp som slippes ut i luften.

Nå fukt angriper tre-verk, mur, byggematerialer etc. produseres mykotoksinene fra muggoppen lenge før du kan se soppen med det blotte øye.

 

Når du sanerer vekk den synlige muggsoppen ved f.eks. vask, skjærer mugg bort fra en tre-plate etc. forblir mykotoksinene igjen. Dette er "døde" organismer som fester seg til ubehandlede matrialer, tøy, plast, korn, treverk osv. Det er ikke mulig å fjerne disse. De kan ikke drepes, da de ikke er levende organismer. De fester seg som tyggis i en ullmatte til porøse overflater.

 

Når du dreper den synlige muggsoppen, er du med andre ord ikke kvitt dens gift-stoffer.

Det kan ta bare 48 timer fra et fukt-angrep til det startes produksjon av mykotoksiner.

 

Biotoksiner

Biotoksiner er en fellesbetegnelse for alle typer toksiner produsert av mikro-organismer i naturen. Fra alger, bakterier og sopp.

 

Endotoksiner

Også kalt lipopolysakkarider (LPS), er cellevegg-komponenter av gram negative bakterier. De slippes ut i innemiljøet av vannskadede byggninger i det disse bakteriene dør. LPS forårsaker inflammatoriske responser via signalveier i kroppen og frigjør inflammatoriske cytokiner. LPS forverrer eksisterende lungesykdom (astma, hypersensitiv pneumoni, KOLS), kan føre til betennelse i lungene og er synergistisk med mykotoksiner.

 

Inflammagener

irritanter som utløser både ødemisk og cellulær respons av betennelse.

 

Beta-glucaner:

Er pollysakkarider av D-glukose monomerer koblet av β-glykosidbindinger. β-glukaner er en mangfoldig gruppe av molekyler som kan variere med hensyn til molekylvekt, oppløselighet, viskositet, og tre-dimensjonal konfigurasjon.

 

Hemolysiner

Eksotoksiner produsert av bakterier som forårsaker ødeleggelse av røde blodceller in vitro.

 

Mikrobielle flyktige organiske forbindelser (VOC)

Mikrober kan slippe organiske forbindelser i luften når det er tilstrekkelig matforsyning for en slik "sekundær metabolitt" produksjon. Disse flyktige forbindelser, kalt mVOC i forkortelsen, kan gi kjellere sin karakteristiske muggne lukt, samt aktivere medfødte immunresponser hos mottakelige pasienter. Mens vi tenker på sopp som de mest vanlige produsenter av mVOC`er, er bakterier og Actinomyceter/Aktinobakterier også innendørs-produsenter av disse.

 

Disse gassene har i flere land fått en maksgrense på 5% da de er kjent for å være irritanter for lunge og slimhinner. Noen muggsopparters sporer "slipper" gjerne slike gasser ved berøring eller temperaturforandring og/eller "slippes" når sporer blir ladet av elektriske apparater etc. Dette kan føre til rødhet i ansiktet og irriterte slimhinner hos sensiive personer, som sitter ved datamaskinen, for eksempel. Disse gassene kan virke fortettende på luften i ditt innemiljø. Disse gassene finnes også også i tobakks-røyk.

 

Actinomycetes eller actinobacterier (fra gr. «aktis» - stråle og «mykēs» - sopp)

er en slekt gram-positive bakteriar som produserer forskjellige typer bioactive agenter som kan medføre infeksjon i mennesker og dyr.

 

 

Mykotoksiner er en fellesbetegnelse for giftstoffer produsertav muggsopp.

Myktoksiner kan forekomme i mat-kjeden vår f.eks. i korn som et resultat av fukt og soppangrep.

 

Når man nevner begrepet Biotoksiner er dette en fellesbetegnelse for alle typer toksiner produsert av mikro-organismer i naturen. Fra planter, dyr og sopp.

 

Du kan med andre ord bli biotoksin-forgitet som resultat av et insekt-bitt , en bakterie, alger etc.

 

På denne siden snakker vi først og fremst om giftene produsert av muggsopp- altså mykotoksiner.

 

 

I Norge i dag er det vanskelig som privat-person å få påvist disse gift-stoffene uten et sopp-angrep. De blir i dag påvist ved registrering av muggsopp-sporer og art, og ut fra dette vet man hvilken sopp som produserer hvilke mykotoksiner. I USA kan man nå få testet huset for mykotoksiner ved at man legger plast over gulvet i huset i et par dager for så å se andel mykotoksiner og typer under mikroskop på laboratoriet. Det er alikevel enda ikke blitt den mest vanligste typen for testing av inneklima.

 

I Norge kan selv-erklærte eksperter i mange tilfeller komme å fortelle deg bare ved å se på det angrepne området, om det er såkallt råte eller sopp. Du må ikke la deg lure. Dette må testes for. Dette er eneste godkjente måten å påvise sopp-vekst i Norge i dag.

 

Dette med at det er "fukten" som gjør deg syk, ikke selve soppen, er i dag allmen-kunnskap i forskningsmiljøer og blandt eksperter.

 

 

 

 

Muggsopp-ARTER

 

Aspergillus:

 

Soppen Aspergillus har nærmere 200 arter og sorter. Blant de mest kjente er Aspergillus flavus, Aspergillus Niger, Aspergillus fumigatus og Aspergillus clavatus. Denne muggsoppen stortrives på mange innendørs materialer, og gjerne også i din vaskemaskin. Flere arter er dessuten funnet på korn og utsatte matvarer, også i dyrefòr. Aspergillus-arter kan også bosette seg i kroppen din da den trives i 37 C`. Den kan kolonisere seg i tarmen eller i lungene og dermed gi den meget dødelige sykdommen Aspergillose.

 

 

<---Aspergillom

 

Aspergillus arter produserer Aflatoxiner som er meget kreftfremkallende, klassifisert toksisk og patogene. Øyeblikkelig handling kreves dersom de viser seg i innemiljøet.

 

Dessverre er dette en av de vanligste muggsopp-artene vi har i Norge, og finnes nok i mange nordmenns vegger, kjellere og vaskemaskiner.

 

Den er dessuten godkjent til produksjon (Aspergillus Niger) av konserveringsmidlet sitronsyre (E 330-334 og 472C) (ref. Candidaallergy.com)

I e-stoffboken står den naturligvis som "meget kreftfremkallende."

Den har en meget gjenkjennelig lukt som for mange forklares som søtlig muggent, kan minne om gammelt skyllemiddel. Husk at man gjerne ikke kjenner "stanken" selv hvis man hele tiden omgir seg med det, den bedøver dine lukte-sanser.

 

 

Stachybotrys chartarum:

 

Stachybotrys Chartarum er klassifisert som den mest dødelige muggsoppen som er funnet. Det har blitt rapportert dødsfall som direkte årsak av Stachybotrys-eksponering.

Denne muggsoppen produserer store andeler nervegifter og endotoksiner (bakteriegifter). Nervegifter anriper sentral-nervesytemet og nervegifter fra muggsopper har blitt ekstrahert for bruk i biologiske våpen.

Stachybotrys chartarum eksponering over lengre tid kan føre til permanent hjerneskade da hjerne-vev blir brutt ned. Også vev i ben og lunger er funnet å kunne bli nedbrutt.

 

I " store norske leksikon" står det å lese om endotoksiner:

 

"Endotoksiner regnes som ansvarlige for flere av sykdommene ved gramnegative bakterieinfeksjoner, særlig når det skjer sterk oppformering av bakteriene i blodbanene. Endotoksiner er derfor hovedårsaken til den alvorligste, septiske (blodforgiftning) eller septikemiske, formen av meningokokksykdom, bl.a. med blødninger i selve huden (under overflaten), svikt i flere indre organer, sjokk og evt. død"

 

 

Stachybotrys vokser på vann-skadet materialer som takplater, isolasjon, tapet, tre, og kan bli funnet på støv fra forurenset byggemateriale. Den kan kolonisere seg i tarmkanalen og føre til over- følsomhet for miljømessig eksponering, dvs. andre allergener og / eller kjemiske lukter.

 

Stachybotrys Chartarum er svart av utseende og er forklart av mange å lukte "surt" f.eks. Sure klær, sur røkelse, sur såpe.

 

Penicillium:

 

Det er ca 200 arter av Penicillium. De blir ofte kalt den blå eller grønne arten fordi de produserer enorme mengder grønnaktig, blålig eller gulaktig sporer, som gir dem deres karakteristiske farger.

Du kjenner den fra ostene roquefort, blåmuggelost m.fl.

Dessuten er dette arten de utviklet antibiotika på.

 

Arter av denne muggsoppen produserer nevrotoksiner som bryter ned deler av sentralnervesystemet ditt og er derfor en av artene som har blitt utprøvd i biologiske våpen. Noen arter produserer også kreftfremkallende stoffer og er antatt å kunne føre til blære-kreft. Dessuten kan den på grunn av dens effekt på nervesystemet være en årsak til ufrivillig vannlating som mange voksne og eldre plages med i dag.

 

Det må spesifiseres at ikke alle slektningene i denne arten er like nevrotoksiske, men de produserer alle former for allergifremkallende stoffer. Den kan føre til kronisk rennende nese, kraftige hosteanfall, tilsnøring i hals, ødem og kraftige pustevansker/ respirasjonssvikt og anafylaktisk sjokk.

 

Penicillium arter er svært vanlig på fuktige bygningsmaterialer, vegger, tapet, gulvbelegg, tepper, madrasser og annet møbeltrekk, møbler og støv. Penicillium notatum arter er svært nevrotoksiske. De kan også kolonisere seg i tarmen og dermed føre til lekk tarm syndrom, ulcerøs kolitt og andre betennelsestilstander.

 

 

Penicillium Aurantiogriseum :

Nevrotoxinet "verrucosidin" er produsert av denne soppen. Dette toksinet var assosiert med en nevrologisk sykdom hos storfe i USA (J. Amer Vet Med Assoc 179:... 480-81,1991). Nevrotoksiner som vil kunne forårsake lever-og nyreskader, har blitt rapportert å være produsert av denne formen. Både cyclopiazonsyre og penicillin syre produsert av denne formen har akutte toksiske effekter på pattedyr, og det er funnet at disse mykotoksiner er agenter for lever- og nyre-lesjoner i mus fôret med mykotoksin-forurenset korn.

 

Videre produserer den ergosterol og tremor-fremmende metabolitter som penitrem A og B og tremorgen (se denne). Denne formen er videre kjent å fremstille tropolones puberulic syre og puberulonic syre og en - (L)-eplesyre som virker som en protease-inhibitor. Som med alle giftige muggsopparter, endrer eksponering for penicillium menneskelig DNA og kan føre til permanente nevrologiske, patologiske og immunologiske skader.

 

Symptomer på forgiftning som følge av Pencillium kjennes som lammelser i leggene og temeraturfall i kroppen. Det ender med at du slutter å puste.

( Rapport 2004 IOM- Institute of Medicine. Kap 4. s.262)

 

Pencilliumarter brukes også i dag til produksjon av sitronsyre som benyttes som konserveringsmiddel til mat, kremer, Shampo med flere. E-nummer E330-334 og E472c

 

 

 

 

ALTERNARIA

Alternaria består av ca 40 til 50 arter.

De er ofte funnet i planter, jord, mat og inneluft. Alternaria er funnet i mange typer organisk materiale blant annet i tekstiler, lagrede matvarer, lerret, papp, papir, elektriske kabler, polyuretan, jetdrivstoff, kloakk og avløp.

 

Den er ellers veldig vanlig i husstøv og produserer allergener og andre irritanter som kan føre til kraftige allergi-symptomer og fremkalle astma. Den er også meget vanlig på tomat.

Tilstedeværelsen av Alternaria sammen med andre typer muggsopper er indikaivt med sykdomsfremkallende stoffer hos mennesker. Alternaria er en velkjent sykdomsfremkallende agent.

 

CLADOSPORIUM:

 

Cladosporium er en av de mest utbredte former og omfatter ca 40 arter og er et plante-patogen. Cladosporium er svært vanlig på våt byggemateriale som gipsplater, tre: her som svertesopp der det lages mørkt soppbelegg ogå kalt blåved. Den vokser også gjerne på tapet, tepper og i madrass-støv, vifter og våt isolasjon og i mekaniske kjøleenheter. Ellers på agurkfrukter. Den er en kjent allergifremkallende muggsoppart og har betydning for utvikling av allergi og astma.

 

Cladosporium ser ut som "lettere brent" treverk på tre eller som formørkende våtflekker gjerne med en lett blågrålig tone, derav har trevirke angrepet av denne soppen fått navnet "blåved". Vanlig ved kondens.

 

 

 

FUSARIUM

 

Fusarium culmorum

 

F. culmorum

. Innendørs, har det blitt isolert fra gulv , teppe og madrass støv , fuktige vegger og polyuretanskum .

 

Fusarium culmorum er assosiert med allergi. Den produserer også vomitoksin , en trichothecene mykotoksin som forårsaker alvorlig oppkast hos dyr hvor fôret er forurenset.

 

Fusarium solani og Fusarium verticillioides

 

F. solani og F. Verticilloides en sopper funnet innendørs i teppe og madrass støv , fuktige vegger , tapet , polyester polyuretanskum , isolasjons-bomull, vannrør og luftfuktere og HVAC-systemer.

 

F. solani og F.verticillioides forårsaker keratitt (betennelse på hornhinen) hos mennesker . Det er også forbundet med sår og infeksjoner i øyne og negler . Det fører til lunge- og dyp hud ( dermal ) inokulasjon, en helserisiko for personer med svakt immunforsvar . Den er også satt i forhold til helserisiko knyttet til store sår-infeksjoner under sprøyte-injeksjering og under kirurgiske inngrep dersom tilstede under slike forhold.

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.