Vaskeliste

 

Rengjøring av innbo

Videre følger en mail motatt fra Mycoteam i 2010/2011, publisert med godkjennelse fra avsender. Helt til sist har vi kommet med en liten kommentar.

 

Mail fra Mycoteam:

 

Muggsopp kan vokse direkte på innbo som står i fuktig miljø. Enda vanligere er det at innbo som står i muggsoppinfiserte boliger, særlig i forbindelse med utbedringsarbeid, utsettes for kraftig nedstøving i form av byggestøv og mugg­soppsporer. I tillegg er det mulighet for at flyktige organiske stoffer produsert av muggsopp (MVOC) kan trenge inn i porøse materialer og selv lenge etter utført sanering diffundere ut i romluften igjen og føre til fortsatt eksponering. The International Society of Indoor Air Quality, ISIAQ Task Force 1(ISIAQ 1996) har følgende anbefaling av fremgangsmåte for rengjøring av materialer og gjenstander:

 

Porøse materialer som tepper, isolasjon, bygningsplater, papirprodukter, tekstiler, polstrede møbler og gardiner som har blitt fuktige og utsatt for vekst av muggsopp, lar seg som regel ikke effektivt rengjøre, og må vanligvis skiftes ut. Selv om organismene drepes vil det fortsatt kunne være igjen allergener og giftstoffer i produktene. Glatte overflater eller ikke-porøse materialer forurenset av mikroorganismer kan saneres med en kombinasjon av støvsuger med HEPA-filter, våtvask og desinfeksjon. Slik kan forurenset treverk renses, rehabiliteres og fortsatt brukes, så lenge nedbrytningsprosessen ikke har trengt inn i selve veden.

 

Et viktig poeng er at målsetningen med behandlingen av innbo er å sikre beboere og brukere av innboet ved videre bruk etter utbedring av skader eller flytting til ny bolig. Fordi vi vet at enkelte personer kan reagere på selv svært lave nivåer av muggsopp, er det viktig å klarlegge hvilke materialer og gjenstander i innboet som man med sikkerhet kan si er trygge å benytte videre. Det forutsettes i det

følgende at det ikke har vært vekst av muggsopp direkte på materialer eller

gjenstander.

 

Hvis dette er tilfellet, må de behandles slik som beskrevet i avsnitt om utbedring av muggsoppskader generelt. Det forutsettes altså at påvirkningen på materialene er dels støvdeponering, dels eventuell eksponering ovenfor MVOC. Disse anbefalingene er selvsagt meget generelle, og man må ofte vurdere de enkelte gjenstandene individuelt og tilpasse eventuell prøvetaking etter dette. Fordi det ofte er en blanding av materialer eller kombinasjonsmaterialer, kan en inngående vurdering være tidkrevende. Det er derfor trolig mest rasjonelt å begynne med en grovsortering for å inndele innboet i materialtyper. Det er da viktig å sørge for at den videre håndteringen ikke fører til kontaminering av andre gjenstander, og at lokalene hvor gjenstandene skal oppbevares er egnet til dette.

 

Hvis det for eksempel benyttes et standardlager, hvor andre ulike fukt-/mugg­sopp­skadede materialer oppbevares, representerer dette en risiko forytterligere kontaminering. Hvordan dette skal kontrolleres og løses må vurderes i hvert tilfelle, likeså bruk av verneutstyr.

 

 

 

Tabell 1: Generell oversikt over rengjøring av innbo og aktuelle tiltak.

Materiale

Gjenstand

Metode

Vurdering

Anbefaling

Porøse

Klær

Vasking kan som regel fjerne lukt og støvdeponert forurensning

For svært sensitive personer kan evt. gjenværende partikler/MVOC

Videre bruk kan normalt anbefales etter rengjøring.

Tekstiler

representere risiko

Unntak kan forekomme.

Polstrede

møbler

Støvsuging

Overflateforurensning kan fjernes, men ikke evt. MOVC-forurensning

Kan vurderes mer inngående, basert på plassering i boligen, grad av kontamin­ering og materiale

Papir

Støvtørking eller støvsuging

Massive

Metall

Støvfjerning

og vasking

Ingen fare for gjenværende sporer eller MVOC i slike materialer

Videre bruk

anbefales etter

rengjøring

Treverk

Støvfjerning

og vasking

Ingen fare for gjenværende sporer eller MVOC i slike materialer, men eventuelle sprekker, hulrom og kombinasjonsmaterialer må vurderes

Pynte­gjenstander

Støvfjerning

og vasking

Ingen fare for gjenværende sporer eller MVOC i slike materialer, men eventuelle sprekker, hulrom og kombinasjonsmaterialer må vurderes

Videre bruk kan

normalt anbefales

etter rengjøring.

Unntak kan

forekomme

Bilder/

foto/dias

Demontering

og støvfjerning

Meget liten fare for gjenværende sporer eller MVOC i slike materialer, men avfotografering eller overføring til data kan vurderes i spesielle tilfeller

Annet

Må vurderes individuelt

Må vurderes individuelt

Videre bruk kun

etter individuell

vurdering

 

 

 

Med vennlig hilsen

Rådgiver

Mycoteam AS

 

 

 

Kommentar:

 

 

Det er viktig å se at Mycoteam sier at det er individuelt.

 

 

Vi kunne ikke bruke noe av vårt utstyr foruten det som var laget av glass og stål.

Vi hører at vi ikke er alene om å oppleve dette.

 

Vennlig hilsen oss på SAMS

 

 

 

 

 

CIRS-Norge

Gjøvik, Norge.